S-VK Trstená

Zápis zo zasadnutia Komisie TVŠaM pri MsZ v Trstenej,
ktoré sa konalo dňa  31.10.2007 v zasadačke MsÚ v Trstenej.

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny

Program:  
1. Otvorenie
2. Informácie zo zasadnutia MsZ
3. Pripomienkovanie návrhu VZN o pravidlách poskytovania dotácie na financovanie  športových aktivít v meste Trstená
4. Príprava vianočných turnajov
5. Športový kalendár podujatí v roku 2008
6. Rozdelenie fin. prostriedkov pre jednotlivé kluby
7. Rôzne
8. Záver

Pridať komentár (0 Komentárov)

Zápis zo zasadnutia Komisie TVŠaM pri MsZ v Trstenej, ktoré sa konalo dňa  3.10.2007 v zasadačke MsÚ v Trstenej.

Program:  

1. Otvorenie
2. Správa  o krúžkovej činnosti v oblasti športu na školách a využívanie vzdelávacích poukazov
3. Pripomienkovanie návrhu VZN o pravidlách poskytovania dotácie na financovanie  športových aktivít v meste Trstená
4. Rôzne
5. Záver

Pridať komentár (0 Komentárov)

Zápis zo zasadnutia Komisie TVŠaM pri MsZ v Trstenej,
ktoré sa konalo dňa  26.9.2007 v zasadačke MsÚ v Trstenej.

Pridať komentár (0 Komentárov)

ktoré sa konalo dňa  26.9.2007 v zasadačke MsÚ v Trstenej. citaj viac...

 

Pridať komentár (0 Komentárov)

Chceš byť členom S-VK ?

Ako člen S-VK : využívaš priestory, ktorých nájom hradí S-VK, zadarmo, zúčastňuješ sa pravidelných tréningov, súťaži a turnajov, neplatíš žiadne náklady (štartovné) na turnajoch, ktoré organizuje S-VK Trstená, neplatíš spoluúčasť na rôznych aktivitách klubu ako napr. sústredenia, vstupenky na volejbalové zápasy a súťaže svetových družstiev, máš právo využívať klubovňu S-VK na akékoľvek účely (primárne sa tam hráva stolný tenis), dostávaš prezentačné veci klubu, v minulosti to boli tričká, šálky, šuštiakové súpravy, dresy,....  využívaš ďalšie nepísané výhody členstva ....

Viac informácii

Informácia

Volejbalový klub S-VK Trstená vykonáva športové aktivity,
ktoré su spolufinancované z rozpočtu mesta Trstená.
Volejbaloví nadšenci ďakuju mestu Trstená za jeho finančnú podporu.

Žena dokáže spraviť z muža milionára iba v tom prípade keď je muž miliardár :D :D: D

Pridať komentár (0 Komentárov)

Máš vtip, ktorý bu sa tu mohol tiež zobrazovať ?

Ak nie si, prihlas sa a  Pošli ho

O nás ...

Volejbalový klub Trstená (S-VK Trstená) vznikol v roku 2004.

Poslaním a cieľom klubu je rozvíjať šport v rámci mesta a regiónu , prednostne volejbal, podporovať mládež vytváraním športových aktivít a reprezentovať mesto v celoslovenskom i medzinárodnom meradle.

Pridaj s ak nám !