Zápis zo zasadnutia Komisie TVŠaM pri MsZ v Trstenej,
ktoré sa konalo dňa  31.10.2007 v zasadačke MsÚ v Trstenej.

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny

Program:  
1. Otvorenie
2. Informácie zo zasadnutia MsZ
3. Pripomienkovanie návrhu VZN o pravidlách poskytovania dotácie na financovanie  športových aktivít v meste Trstená
4. Príprava vianočných turnajov
5. Športový kalendár podujatí v roku 2008
6. Rozdelenie fin. prostriedkov pre jednotlivé kluby
7. Rôzne
8. Záver

K bodu 1.
 Zasadnutie otvoril Ing. Eduard Lepáček, privítal prítomných  členov komisie.  Oboznámil s  programom zasadnutia.

K bodu 2. 
 Predseda komisie informoval o dôležitých  veciach, ktoré boli prejednávané na poslednom zasadnutí MsZ.  Informoval, že v bode, keď bola prejednávaná informácia hlavného kontrolóra o ukončení  šetrenia vo veci sťažnosti Ing. Jozefa Fábryho, sa zasadnutia zúčastnil aj Ing. Anton Koleják, ktorý podrobne informoval plénum o podrobnostiach zistení hl. kontrolóra a vysvetlil ich príčiny. Poďakoval predsedovi komisie, že ho pozval na zasadnutie MsZ. Ďalej uviedol, že Ing. Jozef Fábry sťažnosť odvolal, pre plénum MsZ  nebolo vysvetlenie dostatočné, preto žiadajú, aby sa zástupcovia ŠKK Trstená a Ing. Jozef Fábry dostavili na najbližšie zasadnutia MsZ, kedy bude otázka sťažnosti nanovo prejednaná.
Ing. A. Koleják informoval, že situácia v ŠKK Trstená je zlá, lebo po zisteniach hlavného kontrolóra nemôže  ku koncu novembra 2007 žiadať o príspevok  na rok 2008 pre CTM pri  ŠKK Trstená z MŠ SR, lebo tam podpisuje čestné prehlásenie, že klub nemá žiadne  záväzky, čo v tejto situácii nemôže prehlásiť. Z uvedeného dôvodu je existencia CTM  v budúcom období ohrozená.
     
K bodu 3.
 Pripomienky k návrhu VZN  o pravidlách poskytovania dotácie na financovanie aktivít  v meste Trstená boli nasledovné:
- čl. 4 bod 2. 
Finančnú čiastku na dotácie v oblasti telesnej  výchovy a športu  vymedzenú v rozpočte delí komisia  telovýchovy, športu a mládeže, v predpokladanom pomere na:
- 90 % dotácie pre kluby (na celoročnú činnosť)
- 10 % na jednorazové  neinvestičné  a investičné aktivity.
- Rozpočet projektu upraviť len na tri stĺpce, skutočné a predpokladané náklady v Sk uviesť za rok predchádzajúci, aktuálny a predpoklad na rok nasledujúci.
- Menný zoznam členov klubu doplniť „adresa alebo číslo registračky“, nakoľko nie všetky kluby majú na registračkách uvedené predné adresy svojich hráčov a mohol by byť problém pri veľkom počte členov zisťovať ich adresy.  

K bodu 4.
 Vianočné športové turnaje jednotlivé kluby organizujú už tradične.
ŠKK Trstená bude aj v tomto roku organizovať  Štefánsky  kolkársky turnaj.
Šachový  klub Trstená zorganizuje šachový turnaj  29.12.2007.

K bodu 5.
 K bodu 5 si členovia komisie nepriniesli písomné podklady, preto sa úloha presúva na budúce zasadnutia komisie.

K bodu 6.
 Členovia komisie jednomyseľne  odhlasovali rozdelenie fin. prostriedkov pre jednotlivé školy v meste vo výške 59 015,- Sk  nasledovne:
Pre ZŠ R. Dilonga    14 280,- Sk
ZŠ, Hviezdoslavova ul., Trstená  21 050,- Sk
Materské školy v meste    11 135,- Sk
ZŠ, Západ, Trstená     5 500,- Sk
CVČ, Trstená       7 050,- Sk.
  Prostriedky boli rozdelené podľa počtu žiakov v jednotlivých školských zariadeniach.
Ing. Anton Koleják navrhol, aby sa fin. prostriedky dali  na nákup športových potrieb pre školy s tým, že je to sponzorský dar od ŠKK Trstená, keďže sa jedná o sumu, ktorá bola ponížená s finančného transferu na rok 2007 od mesta Trstená pre ŠKK Trstená.

K bodu 7.

-  Ing. Anton Koleják informoval, že súkromná firma začala zo stavebnými prácami v okolí Kolkárne Pod Kľozovom a ŠKK Trstená ako správca kolkárne nebol o začatí stavebných prác informovaný ako aj zástupcovia FK Slovan Trstená. Súkromná firma pritom bez ich vedomia  značne znečistila a zničila prístupovú cestu a napojila sa na prívod el. energie na  ich rozvodnej skrini,   čím vznikajú poruchy a tak sa stalo, že ŠKK Trstená bola nútená zrušiť tréning kvôli prerušeniu dodávky el. energie.

- Budúce zasadnutie komisie sa predbežne uskutoční 7.11.2007, kde sa okrem iného bude  prejednávať príprava slávnostného vyhodnotenia Športovec roka 2007, ktoré sa bude konať 4.1.2008 vo veľkej sále MsKS Trstená. Členovia jednotlivých klubov majú za úlohu  pripraviť zoznam navrhnutých členov ich klubu na ocenenie aj s ich krátkou písomnou charakterizáciou.

- Ing. Anton Koleják požiadal, aby komisia  prijala uznesenie, ktorým doporučuje MsZ, aby  schválilo vypracovanie  štúdie  športovej haly  pre potreby  územného konania, ktorá bude oficiálnym podkladom  pre žiadosti o eventuálne  grantové podpory . Ďalej doporučiť MsZ, aby  poverilo  pracovníka mesta Trstená, ktorý bude zodpovedný za  prípravu štúdie  na  výstavbu športovej  haly.
Veľkosť ihriska v hale by mala mať rozmery ako  ihrisko na hádzanú, teda 50 m x 25 m, pri týchto rozmeroch sa bude môcť ihrisko využiť aj na  iné druhy športov, taktiež by sa priestory v nej mali využívať aj na  komerčné účely napr. volejbal, halový futbal,  basketbal, hádzaná,  karate,  skateboard, tenis, fitnescentrum,  posilňovňa,  sauna, masáže, squosch. Hľadisko by malo byť pre 200 divákov. Výška haly by mala  byť minimálne 9 m od palubovky po strop. Treba rátať aj s vhodným okolím športovej haly.  Vonkajšie ihriská, prístup na ihriská a do haly, parkovacie plochy.
  
- Ing. Eduard Lepáček informoval, že zástupcovia HK Trstená požiadali o vyplatenie fin. transferu pre ich klub na rok 2007, s čím členovia komisie súhlasili.

    
Zapísala: A. Letašiová