S T A N O V Y
STOLNOTENISOVÉHO  A  VOLEJBALOVÉHO  KLUBU
TRSTENÁ

Článok I.
Základné ustanovenia

 1.  Stolnotenisový a volejbalový klub Trstená (ďalej len ,,S-VK Trstená“) je v zmysle zákona č.83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov dobrovoľným združením  s právnou subjektivitou a pôsobnosťou v meste Trstená, ktorého cieľom, poslaním a predmetom činnosti je organizovanie športu, telesnej výchovy a turistiky pre vlastných členov, ale aj pre neorganizovanú verejnosť.

 

 1. S-VK Trstená zastupuje svojich členov pri presadzovaní a obhajovaní ich spoločných záujmov, potrieb a práv a poskytuje im v rámci svojich podmienok a možností servis spojený s ich činnosťou.
 2. S-VK Trstená je samostatnou, nezávislou a nepolitickou právnickou osobou vykonávajúcou činnosť podľa vlastných stanov a vnútorných predpisov a podľa právnych noriem Slovenskej republiky.
 3. S-VK Trstená sa môže stať členom iných právnickych osôb.
 4. Sídlom S-VK Trstená je : ul.Železničiarov 296, 028 01 Trstená

Článok II.
Cieľ, poslanie a predmet činnosti  

 1. Vytvárať podľa možnosti S-VK Trstená podmienky na uspokojovanie záujmov a potrieb svojich členov (a to najmä mládeže) ale aj ostatnej verejnosti v oblasti telesnej výchovy, športu a turistiky tak, aby prispeli k získavaniu a rozvoju pohybových i telesných zručností a schopností, teoretických vedomostí, k upevňovaniu fyzického a duševného zdravia a zdatnosti, k formovaniu osobnosti s kladnými morálnymi a vôľovými vlastnosťami a k spoločensky vhodnému spôsobu trávenia voľného času občanov, a to hlavne detí a mládeže.
 2. Organizovať športové, telovýchovné, turistické, kultúrne a iné aktivity pre svojich členov a ostatnú verejnosť.
 3. Poskytovať podľa svojich podmienok a možností organizačné, administratívne, ekonomické a iné služby členom z S-VK Trstená a účelom zabezpečenia ich telovýchovných, športových a turistických aktivít.
 4. Poskytovať príspevky a podpory členom S-VK Trstená  za účelom zabezpečenia ich telovýchovných, športových a turistických aktivít.
 5. Sprostredkovávať vzdelávacie a výchovné podujatia (Školenia, kurzy, semináre a pod.).
 6. Poskytovať svojím členom odborné poradenstvo a metodickú pomoc pri zabezpečovaní ich činnosti.
 7. Propagovať vlastnú činnosť, šport, telesnú výchovu a turistiku.
 8. Zabezpečovať výstavbu, údržbu, prevádzku a starostlivosť o telovýchovné, športové, turistické a iné objekty a zariadenia vo vlastníctve, nájme a výpožičke S-VK Trstená .
 9. Obhajovať spoločné práva, záujmy a potreby svojich členov voči štátnym orgánom, samosprávnym orgánom vyšších územných celkov, miest a obcí, voči ďalším právnickým osobám.
 10. Spolupracovať s fyzickými osobami a právnickými osobami pôsobiacimu v oblasti telesnej výchovy, športu a turistiky a podporujúcimi uvedené oblasti.
 11. Spravovať svoj vlastný majetok, majetok vo výpožičke a nájme.
 12. Vykonávať podnikateľskú činnosť a vstupovať do obchodných vzťahov za účelom podpory svojho cieľa, predmetu a poslania činnosti za účelom podpory cieľa, predmetu a poslania svojich členov.
 13. Zabezpečovať medzinárodné vzťahy, spoluprácu a výmenu funkcionárov, trénerov a športovcov.

 

Článok III.
Členstvo
 

 1. Členstvo v S-VK Trstená je dobrovoľné a neprevoditeľné na inú osobu.
 2. Členstvo v S-VK Trstená môže byť:
  a)     individuálne,
  b)     kolektívne,
  c)     čestné, 
 3. Právnická osoba sa môže stať členom  S-VK Trstená na základe uzavretia zmluvy o súčinnosti podľa § 16 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov alebo  prihlásením sa za člena S-VK Trstená .
 4. V zmluve o súčinnosti alebo v prihláške za člena musia byť tieto údaje o právnickej osobe:
  a)     názov a sídlo uvedené v stanovách (štatúte alebo zriaďovateľskej listine),ktoré sú registrované príslušným orgánom, obecným orgánom alebo iným oprávneným orgánom,
  b)     identifikačné číslo organizácie (IČO),
  c)      krstné meno, priezvisko a funkcia štatutárneho zástupcu a jeho podpis,
  d)     pečiatka právnickej osoby.  
 5. Po založení S-VK Trstená o prijatí jej nového člena rozhoduje Výkonný výbor S-VK Trstená . 
 6. Dokladom o členstve je platný členský preukaz S-VK Trstená. 
 7. Členstvo v S-VK Trstená zaniká:
  a)     vystúpením na vlastnú  žiadosť člena,
  b)     zánikom člena,
  c)     vyškrtnutím pre neplnenie si základných povinností,
  d)     vylúčením pre obzvlášť závažné porušenie stanov S-VK Trstená.
 8. O vyškrtnutí a vylúčení člena rozhoduje Výkonný výbor S-VK Trstená. 
 9. Práva člena:
  a)     zúčastňovať sa na činnosti a využívať výhody člena S-VK Trstená,
  b)     zúčastňovať sa na sneme S-VK Trstená,
  c)      zúčastňovať sa na rokovaniach orgánov S-VK Trstená, ktoré rokujú o jeho činnosti,
  d)     podávať návrhy, pripomienky, odvolania a požadovať na ne od orgánov S-VK Trstená       do 30 dní odpoveď,
  e)     byť informovaní o činnosti a hospodárení S-VK Trstená,
  f)        voliť členov orgánov  S-VK Trstená  (aktívne volebné právo majú členovia nad 14 rokov a volený môže byť člen starší ako 16 rokov),
  g)     navrhovať kandidátov do orgánov S-VK Trstená ,h)      využívať služby aparátu S-VK Trstená. 
 10. Povinnosti člena:
  a)     dodržiavať stanovy, vnútorné predpisy a uznesenia orgánov S-VK Trstená,
  b)     aktívne sa zapájať do činnosti S-VK Trstená,
  c)      chrániť a ošetrovať majetok S-VK Trstená ,
  d)     riadne a včas platiť členské príspevky a iné príspevky, ktoré schválili orgány S-VK Trstená,
  e)     poskytovať orgánom  S-VK Trstená pravdivé informácie o svojej činnosti, členskej základni a iné informácie potrebné najmä na financovanie členov zo zdrojov S-VK Trstená , zo štátnych a iných zdrojov.   

Článok IV.
Orgány  

 1. Orgánmi S-VK Trstená sú:
  a)     Snem,
  b)     Výkonný výbor,
  c)      Štatutárne orgány
  d)     Kontrolná komisia     
 2. Volebné obdobie orgánov S-VK Trstená je jeden rok.
 3. Z každého rokovania orgánov S-VK Trstená musí byť vyhotovená písomná zápisnica s uzneseniami. 

Článok V.
Snem  

 1. Najvyšším orgánom S-VK Trstená je Snem, ktorý sa koná raz za kalendárny rok, resp. mimoriadny snem.
 2. Snem:
  a)     schvaľuje vznik, rozpustenie, zánik a zlúčenie S-VK Trstená s iným občianskym združením,
  b)     schvaľuje stanovy, vnútorné predpisy a symboliku S-VK Trstená, ich zmeny a doplnky,
  c)     schvaľuje  výročnú správu o činnosti , hospodárení a majetku S-VK Trstená za uplynulé obdobia, ktorú predkladá Výkonný výbor S-VK Trstená ,
  d)     schvaľuje plán činnosti a hospodárenia S-VK Trstená na ďalšie obdobie, ktorý predkladá Výkonný výbor S-VK Trstená,
  e)     schvaľuje správu Kontrolnej komisie S-VK Trstená,
  f)       schvaľuje rozpočet, kritériá a zásady na použitie a prerozdelenie finančných príspevkov pre svojich členov,
  g)     schvaľuje výšku členských príspevkov,
  h)     schvaľuje dispozície s majetkom S-VK Trstená (predaj, darovanie, prenájom, kúpa a pod.), ktorého obstarávacia hodnota je 100 tis. Sk a viac,
  i)       volí a odvoláva predsedu, podpredsedov a členov Výkonného výboru S-VK Trstená, členov kontrolnej komisie S-VK Trstená a jej predsedu,
  j)        schvaľuje organizačný poriadok aparátu S-VK Trstená,
  k)     môže zrušiť alebo pozmeniť uznesenie prijaté Výkonným výborom S-VK Trstená ,
  l)        v prípade zániku S-VK Trstená menuje likvidátora, ktorý oznámi ukončenie likvidácie Ministerstvu vnútra SR.  
 3. Snem, resp. mimoriadny Snem je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina pozvaných delegátov s hlasovacím právom. Uznesenie je platné, ak ho schválila nadpolovičná väčšina prítomných delegátov s hlasovacím právom. 
 4. Mimoriadny snem musí do 30 dní od doručenia žiadosti kontrolnej komisie alebo nadpolovičnej väčšiny členov S-VK Trstená zvolať Výkonný výbor S-VK Trstená Ak tak nevykoná, môže ho zvolať hociktorý člen S-VK Trstená uvedený v žiadosti o zvolanie mimoriadneho snemu. 
 5. Každý delegát snemu, resp. mimoriadneho snemu s hlasovacím právom sa musí preukázať platným členským preukazom S-VK Trstená .  

 

Článok VI.
Výkonný výbor  

 1. Medzi snemami riadi činnosť S-VK Trstená päťčlenný Výkonný výbor. 
 2. Výkonný výbor volí a odvoláva spomedzi svojich členov  tajomníka. 
 3. Výkonný výbor zabezpečuje plnenie úloh S-VK Trstená medzi snemami. 
 4. Zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie najvyššieho orgánu a pripravuje základné materiály na tieto rokovania.  
 5. Výkonný výbor je oprávnený:
  a)     prijať nových členov S-VK Trstená na základe písomnej prihlášky,
  b)     vyškrtnúť a vylúčiť člena S-VK Trstená ,
  c)     zriaďovať svoje poradné komisie, menovať ich členov a predsedu a určovať rozsah ich činnosti,
  d)     rozhodovať o všetkých otázkach, ktoré nie sú zverené do právomoci snemu, resp. mimoriadnemu snemu a kontrolnej komisie,
  e)     plniť úlohy, ktoré S-VK Trstená uložili orgány vyšších združení, ktorých je členom. 
 6. Právne úkony v mene S-VK Trstená robia štatutárni zástupcovia – predseda, podpredseda a tajomník S-VK Trstená  alebo fyzická osoba a právnická osoba písomne poverená Výkonným výborom S-VK Trstená. Na platnosť písomného právneho úkonu v hospodárskych veciach sa vyžaduje podpis dvoch štatutárnych zástupcov S-VK Trstená . 
 7. Výkonný výbor sa schádza aspoň raz za dva kalendárne mesiace. 
 8. Výkonný výbor zvoláva predseda alebo podpredseda S-VK Trstená . 
 9. Výkonný výbor je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Uznesnie je platné, ak ho schválila nadpolovičná väčšina prítomných členov výboru. 10. Výkonný výbor má 5 členov:
  -predseda                                                     
  -1.podpredseda
  -2.podpredseda
  -tajomník
  -člen

Článok VII.
Kontrolná komisia
 

 1. Kontrolná komisia je nezávislý orgán S-VK Trstená oprávnená kontrolovaťdodržiavanie stanov a vnútorných predpisov  združenia, ako aj všetky druhy činnosti a hospodárenia S-VK Trstená, upozorňuje orgány na nedostatky, navrhuje opatrenia na ich odstránenie a za svoju činnosť zodpovedá najvyššiemu orgánu- Snemu S-VK Trstená. 
 2. Členstvo v Kontrolnej komisii je nezastupiteľné s členstvom v orgánoch združenia. 
 3. V  Kontrolnej komisii nesmie byť počet členov nižší ako traja. 
 4. Predseda Kontrolnej komisie má právo byť prizývaný na zasadnutia Výkonného výboru S-VK Trstená s hlasom poradným. 
 5. Kontrolnú komisiu zvoláva jej predseda najmenej dva razy v kalendárnom roku.    

Článok VIII.
Majetok a hospodárenie

 1. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu a majetok S-VK Trstená tvoria finančné fondy, hmotný a nehmotný majetok, pohľadávky, práva z cenných papierov, podielových listov a iné majetkové práva. 
 2. Zdrojom majetku S-VK Trstená sú:
  a)     príspevky od vlastných členov, dary, príspevky, podpory, dotácie, a granty od fyzických a právnických osôb,
  b)     príjmy z telovýchovnej, športovej, turistickej, kultúrnej, spoločenskej a inej verejnoprospešnej činnosti S-VK Trstená,
  c)     príjmy z podnikateľských činností, prenájmu majetku, z predaja majetku a práv S-VK Trstená ,
  d)     príjmy z vkladov, účtov a výnosov z cenných papierov,
  e)     iné príjmy. 
 3. S-VK Trstená vykonáva doplnkové podnikateľské činnosti za účelom finančnej podpory cieľa, predmetu a poslania jej činnosti:
  a)     činnosti spojené s organizovaním športových, telovýchovných a turistických podujatí,
  b)     činnosti na podporu a propagáciu športu, telesnej výchovy a turistiky,
  c)      reklamné služby,
  d)     maloobchod so športovým a iným tovarom,
  e)     požičiavanie športových a iných potrieb. 
 4. S-VK Trstená môže byť členom, spoločníkom alebo akcionárom a podobne iných právnických osôb v záujme podpory cieľa, predmetu a poslania jej činnosti.  

Článok IX.
Zánik združenie
 

 1. O zániku S-VK Trstená zlúčením alebo dobrovoľným rozpustením rozhoduje Snem  dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných delegátov. 
 2. Pri zániku S-VK Trstená Snem ustanoví likvidátora, ktorý vyrovná všetky záväzky a pohľadávky S-VK Trstená . Zostatok použije výlučne na charitatívne alebo verejnoprospešné účely v súlade  s uznesením Snemu.
 3. Zánik združenia treba oznámiť do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra SR.  

Článok X.
Záverečné ustanovenie 

 1. Tieto stanovy schválil ustanovujúci Snem S-VK Trstená dňa 07.08.2004 a týmto dňom nadobúdajú platnosť.Účinnosť nadobúdajú dňom ich registrácie na Ministerstve vnútra SR.
 2. Veci neupravené týmito stanovami sa riadia všeobecne platnými a záväznými právnymi normami a predpismi SR.3.      Výklad stanov vykonáva Výkonný výbor S-VK Trstená. 

V Trstenej, dňa 07.08.2004