S-VK Trstená

Zápis zo zasadnutia Komisie TVŠaM pri MsZ v Trstenej,
ktoré sa konalo dňa  31.10.2007 v zasadačke MsÚ v Trstenej.

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny

Program:  
1. Otvorenie
2. Informácie zo zasadnutia MsZ
3. Pripomienkovanie návrhu VZN o pravidlách poskytovania dotácie na financovanie  športových aktivít v meste Trstená
4. Príprava vianočných turnajov
5. Športový kalendár podujatí v roku 2008
6. Rozdelenie fin. prostriedkov pre jednotlivé kluby
7. Rôzne
8. Záver

Zápis zo zasadnutia Komisie TVŠaM pri MsZ v Trstenej, ktoré sa konalo dňa  3.10.2007 v zasadačke MsÚ v Trstenej.

Program:  

1. Otvorenie
2. Správa  o krúžkovej činnosti v oblasti športu na školách a využívanie vzdelávacích poukazov
3. Pripomienkovanie návrhu VZN o pravidlách poskytovania dotácie na financovanie  športových aktivít v meste Trstená
4. Rôzne
5. Záver

Zápis zo zasadnutia Komisie TVŠaM pri MsZ v Trstenej,
ktoré sa konalo dňa  26.9.2007 v zasadačke MsÚ v Trstenej.

ktoré sa konalo dňa  26.9.2007 v zasadačke MsÚ v Trstenej. citaj viac...

 

Informácia

Volejbalový klub S-VK Trstená vykonáva športové aktivity,
ktoré su spolufinancované z rozpočtu mesta Trstená.
Volejbaloví nadšenci ďakuju mestu Trstená za jeho finančnú podporu.

Chceš byť členom S-VK ?

Ako člen S-VK : využívaš priestory, ktorých nájom hradí S-VK, zadarmo, zúčastňuješ sa pravidelných tréningov, súťaži a turnajov, neplatíš žiadne náklady (štartovné) na turnajoch, ktoré organizuje S-VK Trstená, neplatíš spoluúčasť na rôznych aktivitách klubu ako napr. sústredenia, vstupenky na volejbalové zápasy a súťaže svetových družstiev, máš právo využívať klubovňu S-VK na akékoľvek účely (primárne sa tam hráva stolný tenis), dostávaš prezentačné veci klubu, v minulosti to boli tričká, šálky, šuštiakové súpravy, dresy,....  využívaš ďalšie nepísané výhody členstva ....

Viac informácii

 

Keď som bol malý, bol som namyslený... Ale teraz už nemám chybu.

Máš vtip, ktorý bu sa tu mohol tiež zobrazovať ?

Ak nie si, prihlas sa a  Pošli ho

O nás ...

Volejbalový klub Trstená (S-VK Trstená) vznikol v roku 2004.

Poslaním a cieľom klubu je rozvíjať šport v rámci mesta a regiónu , prednostne volejbal, podporovať mládež vytváraním športových aktivít a reprezentovať mesto v celoslovenskom i medzinárodnom meradle.

Pridaj s ak nám !