Zápis zo zasadnutia Komisie TVŠaM pri MsZ v Trstenej, ktoré sa konalo dňa  3.10.2007 v zasadačke MsÚ v Trstenej.

Program:  

1. Otvorenie
2. Správa  o krúžkovej činnosti v oblasti športu na školách a využívanie vzdelávacích poukazov
3. Pripomienkovanie návrhu VZN o pravidlách poskytovania dotácie na financovanie  športových aktivít v meste Trstená
4. Rôzne
5. Záver

K bodu 1.
 Zasadnutie otvoril Ing. Eduard Lepáček, privítal prítomných pozvaných a členov komisie.  Oboznámil s  programom zasadnutia.

K bodu 2. 
 Pozvané riaditeľky škôl sa vyjadrili k problematike vzdelávacích poukazov.
Ing. Smitková – informovala, že na škole sú už  uzavreté krúžky a  deti sú už do krúžkov prihlásená. Športové kluby nemôžu byť príjemcami vzdelávacích poukazov. Nábor žiakov do jednotlivých krúžkov si mohol urobiť  každý, po dohovore so školou.  Externí tréneri sú platení prostredníctvom školy.
Reagoval  Ing. Anton Koleják – skonštatoval, že počas šk. roka sa počet detí v krúžkoch znižuje. Navrhol, aby sa krúžky zlúčili a neboli roztrieštené. Nech sú v jednom krúžku detí z viacerých škôl aj s GMH v Trstenej. Určite by to malo priaznivý vplyv na ich fyzický a výkonnostný rast.
Ing. Z. Abrahámová – informovala, že niektoré deti platia za krúžky, ktoré vedie CVČ Trstená. Navrhla, aby  zástupcovia jednotlivých šp. klubov viac spolupracovali s vedúcimi krúžkov a koordinovali spoločné požiadavky  na rozvoj  športového rastu členov krúžkov.
Ing. Smitková - skonštatovala, že  ochota na spoluprácu škôl a vedenia jednotlivých športových klubov je. Navrhla, aby sa na rok 2008 pripravila  koncepcia vzájomnej spolupráce škôl a športových klubov v meste v oblasti športu.
       
K bodu 3.
 Predseda komisie požiadal členov o pripomienkovanie návrhu VZN o pravidlách poskytovania dotácie  na financovanie športových  aktivít  v meste Trstená.
Jednotliví členovia komisie predniesli svoje pripomienky a požiadali športového referenta p. Rastislava Krasuľu, aby ich zapracoval do návrhu VZN predtým ako sa bude prejednávať na zasadnutí MsZ v Trstenej.

 

K bodu 4.
  
P. Richard Gajniak  otvoril problém financovania prenájmu telocvične na tréningy  a zápasy. Odpovedala Ing. Smitková, že škola dostáva od mesta  finančné prostriedky v rozpočte  na žiaka, ale na prevádzku telocvične nedostanú ani korunu, preto je nutné, aby  kluby, ktoré telocvičňu využívajú sa podieľali na jej  prevádzkových nákladoch či už  formou prevedenia určitých prác, alebo finančne.

Tajomník MŠK p. Rastislav Krasuľa požiadal o podporu požiadavky  mimoriadneho  finančného príspevku, ktorú predložia MsZ.  Jedná sa o sumu 15 000,- Sk. Svoju  žiadosť dokladoval  písomne.
Ing. E. Lepáček navrhol, aby komisia žiadosť podporila, lebo MŠK vznikol len v tomto roku a ich rozpočet na tento rok je nedostatočný. Členovia súhlasili, aby   komisia v uznesení doporučila MsZ  príspevok pre MŠK Trstená vo výške 15 000,- Sk.

Ďalej členovia komisie súhlasili s finančným transferom pre ZŠ  Hviezdoslavova v Trstenej, ktoré škola použije na pokrytie rekonštrukčných nákladov v telocvični  ZŠ Trstená vo výške 20 000,- Sk, prostriedky budú použité tie, ktoré sú v rozpočte pre GMH v Trstenej, nakoľko v roku 2007 viac členovia šp. klubov využívajú telocvičňu pri ZŠ ako pri GMH v Trstenej.

Ing. E. Lepáček predložil na prejednanie žiadosť p. Kormana o odkúpenie  skeletu na Západe  aj s pozemkom  a zámer na jeho ďalšie využitie. Po prejednaní žiadosti sa členovia  komisie uzniesli, že doporučia predaj, ďalšiu prestavbu objektu a následne  využitie  objektu  aj na športové aktivity podľa predloženého projektu.

Ing. E. Lepáček predložil žiadosť MsKS Trstená, aby komisia predložila požiadavku na  kultúrno-spoločenské aktivity, ktoré  bude komisia  v MsKS Trstená organizovať v roku 2008.
Členovia sa dohodli, že  veľkú sálu MsKS Trstená budú chcieť využiť na zorganizovanie  kultúrno-spoločenskej akcie  Športovec roka 2007 v piatok 25.1.2008, prípadne v najbližšom možnom termíne. Bude sa jednať o spoločenský večer s občerstvením a tombolou.

Ďalej predseda komisie poveril p. Letašiovú, aby v budúcom roku zapracovala do Plánu práce aspoň dva prípadne tri krát pozvať na zasadnutie  komisie zástupcov jednotlivých škôl a CVČ v Trstenej.  Aby bola o zasadnutiach KTVŠaM v Trstenej informovaná aj p. Kompanová z CVČ Trstená.

Mgr. Šurinová  - ZŠ Západ nemajú žiaden stolnotenisový stôl, ktorý by v budúcnosti potrebovali zakúpiť.
Ing. Z. Abrahámová – žiada cez športovú komisiu  zakúpenie športového náradie, ktoré by využívali  na akcie, ktoré poriadajú. S mestom Trstená majú veľmi dobrú spoluprácu a podieľajú sa na organizovaní  viacerých akcií v spolupráci s mestom.

Predseda  komisie otvoril problém  zakúpenia  motorového vozidla-tranzitu, ktorým by bolo možné čiastočne pokryť požiadavky aj športových klubov v meste na dopravu. Členovia sa aj tento raz  uzniesli, že doporučujú  finančné prostriedky použiť radšej na objednanie projektovej dokumentácie na výstavbu športovej haly na sídlisku Západ. 
     
Zapísala: A. Letašiová

Uznesenie č. 5/2007
Komisie telesnej výchovy, športu a mládeže pri mestskom zastupiteľstve v Trstenej, prijaté na zasadnutí komisie dňa 3.10.2007.

A. Berie na vedomie:

1. Informácie o krúžkovej činnosti  v oblasti športu na školách a využívanie vzdelávacích poukazov.

B. Súhlasí:

1. s vyplatením transferov pre športové kluby v mesiaci  november 2007:
- ZŠ, Hviezdoslavova, Trstená   20 000,- Sk, ktoré budú využité na pokrytie nákladov na rekonštrukčné práce v telocvični ZŠ Trstená, ktorú využívajú počas roka  členovia viacerých šp. klubov mesta.

C. Doporučuje:

1. MsZ v Trstenej zvýšiť rozpočet  pre ZŠ, Hviezdoslavova ul.  v Trstenej na rok 2008 o finančné prostriedky, ktoré budú použité  na údržbu  a chod telocvične  a multifunkčného ihriska v roku 2008, podľa návrhu riaditeľky školy.
2. Schváliť  mimoriadne navýšenie transferu pre MŠK Trstená na rok 2007   o 15 000,- Sk podľa ich požiadavky.
3. MsZ v Trstenej vyhovieť žiadosti p. Kormana  a podporiť jeho návrh na budúce využitie ŽB skeletu na sídlisku Západ a jeho okolia aj na športové využitie.

D. Ukladá:

1. športovému referentovi MsÚ Trstená, aby zakomponoval do návrhu VZN o pravidlách poskytovania dotácie na financovanie športových aktivít v meste Trstená všetky pripomienky, ktoré  mali členovia komisie na dnešnom zasadnutí.
2. p. Letašiovej  prizývať na zasadnutia komisie p. Kompanovú.
3. p. Letašiovej, aby zapracovala do Plánu práce komisie TVŠaM na rok 2008 2-3 krát pozvať na zasadnutie  zástupcov všetkých ZŠ  Trstená a CVČ Trstená.  

 


za správnosť: A. Letašiová

       Ing. Eduard Lepáček
       predseda komisie