P R O P O Z Í C I E Oravských volejbalových súťaží pre ročník 2009/2010.

SYSTÉM SÚŤAŽÍ:
Súťaž bude prebiehať v dvoch kategóriach:

Kategória ženy – 5 družstiev
- súťažný ročník sa odohrá dvojkolovo - každý s každým, doma a von na tri vyhraté sety.
Kategória muži – 5 družstiev
- súťažný ročník sa odohrá dvojkolovo - každý s každým, doma a von na tri vyhraté sety.

Víťazné družstvá v oboch kategóriach získajú titul „Majster regiónu Oravy“ a majú možnosť postupu do vyššej súťaže.

PORIADATEĽ: Poriadateľom (domáci) jednotlivých zápasov v oboch kategóriach sú vždy družstvá uvedené na prvom mieste v rozlosovaní. Domáci sú povinní zabezpečiť spôsobilú hraciu plochu, potrebné technické zabezpečenie (sieť, anténky, vyvýšené miesto pre rozhodcu, počítadlo, zapisovateľa ) a hraciu loptu na zápas značky Gala, Molten alebo Mikasa v bielom, alebo farebnom prevedení. Hraciu loptu po dohode kapitánov družstiev schváli rozhodca.

HRACIE TERMÍNY: Pre každú kategóriu sú uvedené v rozpise (prílohy), tento termín (dátum) je posledným možným na odohratie zápasu (riadiaci orgán bude akceptovať aj nedeľu ako hrací deň v termíne). Začiatok prvých stretnutí dvojzápasov je vždy o 9.00 hodine. Druhý zápas začína,  pri dvojzápasoch, 30 minút po skončení prvého zápasu (pokiaľ sa družstvá nedohodnú inak). Dohody družsiev na predohratie zápasov budú riadiacim orgánom akceptované bez pripomienok a netreba ich hlásiť. Odloženie zápasov po hracom termíne uvedenom v rozpise, je povinný vedúci družstva domácich nahlásiť na riadiaci orgán súťaže písomne, mailom, SMS v termíne na odoslanie zápisov, s uvedením náhradného termínu odohratia stretnutí. Při porušení sankcia : 10,- EUR.

HRACIE MIESTNOSTI: Všetky stretnutia sa hrajú v telocvičniach uvedených v rozpise, zmeniť hraciu miestnosť je možné len so súhlasom riadiaceho súťaže, prípadne po dohode družstiev. Účastníci súťaže akceptujú technické podmienky miestností prihlásených družstiev.

ÚČASTNÍCI A PORADIE STRETNUTÍ: sú uvedení v rozpise a adresári. Vedúci družstva domácich je povinný najneskôr tri dni pred určeným hracím termínom skontaktovať sa s vedúcim družstva hostí a potvrdiť termín, začiatok prvého zápasu, ako aj hraciu miestnosť (prípadne dohodnúť zmeny).

NÁKLADY: Družstvá štartujú na vlastné náklady. Každé družstvo zloží štartovné v sume 50,- EUR, ktoré bude použité na organizačné zabezpečenie súťaží a to v hotovosti pri odovzdaní súpisky, alebo prevodom na účet 334879/7300 - ING Konto

SÚŤAŽNÝ PORIADOK: Družstvá a hráči štartujú na vlastné nebezpečie. Do súťaže bude zaradené družstvo po predložení vyplnenej prihlášky prostredníctvom internetu (www.s-vk.sk), úhrade štartovného a predložení súpisky družstva. Úhradou štartovného a nastúpením do súťaže potvrdzuje svoj súhlas s propozíciami. Doklady a štartovné je potrebné predložiť do 5.12.2009 (posledný predĺžený termín). Hrá sa podľa platných pravidiel volejbalu, súťažného poriadku, týchto propozícií a rozpisu súťaží. Zápisy zo stretnutí (dvojmo) je povinný zhotovovať usporiadateľ (domáci), originál zápisu zo stretnutia je usporiadateľ povinný archivovať do konca súťaže, kópiu dostane hosťujúce družstvo.
Usporiadeľ je povinný do 48 hodín výsledky zápasu zapísať do článku na www stránke www.s-vk.sk a hosťujúci tieto výsledky skontrolovať. Súčasne môže kontaktovať : K.Sahuľ, kontakt:5392 635, 0915 156 420,  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. kvôli aktuálnosti výsledkov v médiach. Při porušení sankcia : 10,- EUR.
Zápis musí byť riadne a čitateľne vypísaný, podpísaný kapitánmi oboch družstiev pred a aj po zápase a rozhodcom. Na zadnej strane zápisu je potrebné uvádzať dohody družstiev (pred zápasom), kapitánov a sporné záležitosti aj s vyjadrením oboch strán, prípadné úrazy (aj drobné). Za riadne a úplné vyplnenie zápisu zo stretnutia je zodpovedný rozhodca a usporiadateľ.

ROZHODCOVIA: Rozhodcu zabezpečí usporiadateľ zápasu (domáci) na vlastné náklady. Podmienkou nominácie je ovládanie pravidiel volejbalu a ich aplikácia pri rozhodovaní v zápase. Nekorektné vedenie zápasu zo strany rozhodcu má právo kapitán ktoréhokoľvek družstva uviesť v zápise. Kapitán druhého družstva je povinný sa k tomuto zápisu písomne vyjadriť.

NÁMIETKY: Námietky sa podávajú v zmysle súťažného poriadku do zápisu o stretnutí vo volejbale, najneskôr po ukončení zápasu do poznámky. Konkrétnu, písomnu námietku naväzujúcu na zápis do 48 hodín s poplatkom 20,- EUR na adresu organizátora. Pri uznaní námietky bude poplatok vrátený, v prípade neuznania námietky prepadne poplatok v prospech poriadateľa.

ORGANIZAČNÝ PRACOVNÍCI A ĎALŠIE INFORMACIE O OVL:
Sú vždy aktualizované na stránkach www.s-vk.sk

V Trstenej 30.11.2009
    
Gajniak Richard
0905 275832
www.s-vk.sk
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.