Zápis zo zasadnutia Komisie TVŠaM pri MsZ v Trstenej,
ktoré sa konalo dňa  26.9.2007 v zasadačke MsÚ v Trstenej.

Prítomní:  
podľa prezenčnej listiny
Program:  
1. Otvorenie
2. Informácie zo zasadnutia MsZ v Trstenej
3. Príprava turnaja družobných miest v kolkoch
4. Príprava turnaja mestských samospráv
5. Krúžková činnosť na školách v šk. roku 2007/2008
6. Čerpanie rozpočtu jednotlivými športovými klubmi v meste
7. Rôzne
8. Záver

K bodu 1.
Zasadnutie otvoril  predseda komisie Ing. Eduard Lepáček. Navrhol zmenu  programu zasadania pretože prítomná Mgr. E. Kristofčáková požiadala  o zmenu programu zasadnutia a to prejednať namiesto bodu 2 najskôr bod 5. Prítomní súhlasili s touto zmenou a predseda otvoril  rokovanie.
K bodu 5. 
Správa k bodu  5 priniesla Mgr. Kristofčáková písomne, je súčasťou zápisu. Uviedla, že do dnešného dňa 26.9.2007 sa v školách ešte len zbierajú prihlášky detí do jednotlivých krúžkov, preto nevedela uviesť do ktorého krúžku sa koľko detí prihlásilo. V správe sú uvedené krúžky, ktoré budú v tomto šk. roku fungovať na jednotlivých školách.
Doporučila, aby členovia komisie v nasledujúcom Pláne práce na rok 2008 zaradili
správu o krúžkovej činnosti na prerokovanie v mesiaci  november, kedy sú už krúžky   konfigurované na jednotlivých školách.
Mgr. Kristofčáková poskytla informácie  k hodnote športového  poukazu, ktorá je 800,- Sk na žiaka, s tým, že krúžok má minimálne 60 hodín v šk. roku, ináč by cenu poukazu museli školy vrátiť. Žiak môže poukaz použiť len do jedného krúžku. Poukazy sa zúčtovávajú prostredníctvom mesta. Finančné prostriedky sa môžu použiť na mzdy, nákup  materiálov a na náklady prevádzkovateľa športového zariadenia.
 Členovia komisie navrhli, aby sa stretli riaditelia škôl v meste a na spoločnom zasadnutí
prejednali otázku  roztrieštenosti jednotlivých disciplín v krúžkoch. Napríklad tanec sa cvičí až v štyroch krúžkoch, členovia komisie predpokladajú, že  cvičenie detí takýmto spôsobom nie je efektívne, či už z dôvodov  kondičných, časových alebo priestorových.  Poukázali, že dochádzka na jednotlivé krúžky nie je nikdy 100 %, preto sa zbytočne zaberá priestor v telocvični, čas vedúceho krúžku a v neposlednom rade trpí kondičná úroveň  žiakov.


Ďalej uviedla pripomienku k prerozdeleniu finančných prostriedkov pre školy na nákup športového náradia, ktoré sa má prejednávať v bode „Rôzne“. Žiadala, aby sa brali do úvahy aj predškolské zariadenia a CVČ. Doporučila, aby sa zohľadnili počty žiakov v jednotlivých školách. ZŠ 1.-4. na sídlisku Západ má zapísaných 95 žiakov, ZŠ pri Oravici v Trstenej 530 žiakov, cirkevná ZŠ Trstená 393 žiakov, MŠ Vyšný Breh 228 detí, MŠ Západ 41 detí. V CVČ Trstená sa vystrieda 450 detí.
 V súvislosti s prerozdelením uvedených finančných prostriedkov  sa rozpútala debata  o uvedenej sume, ktorá sa uzavrela tak, že zatiaľ komisia finančné prostriedky rozdeľovať nebude, ale  vráti vec na prejednanie MsZ, a doporučuje, aby k prejednávaniu uvedenej veci bol prizvaný Ing. Anton Koleják a Ing. Jozef Fábry. ŠKK Trstená zatiaľ nebude  uvedená suma vyplatená prostredníctvom transferu.
K bodu 3.
 Príprava turnaja družobných miest. Ing. A. Koleják uviedol, že stretnutie družobných miest sa už konalo v 7/2007, ale nemá námietky, aby sa konalo stretnutie ešte raz. P. Krasuľa  má za úlohu  zistiť či je záujem zo strany vedenia mesta o organizovanie tejto akcie.
K bodu 4.  
Príprava  turnaja mestských samospráv, akcia sa koná každoročne, má už svoju tradíciu. Členovia komisie sa zhodli, že  najlepší termín na jeho zorganizovanie je 26.-27.-28.10.2007.  V piatok 26.10.2007 sa budú hrať kolky, v sobotu 27.10.2007 sa bude hrať futbal a v nedeľu volejbal. Propozície pripraví p. Krasuľa, predloží ich na posúdenie na zasadnutie mestskej rady 4.10.2007.
MUDr. Gočal navrhol ceny, v hotovosti sumy 5000,-, 3000,- a 2000,- Sk. Finančné sumy samospráva použije na nákup športového náradia, prípadne na  úpravy športovísk. Členovia komisie súhlasili.
K bodu 5.

 Informácie  predsedu komisie zo zasadnutia MsZ:
- novým členom komisie je p. Krasuľa, pracovník organizačného oddelenia MsÚ – športový referent,
- odvolaným členom komisie je p. Urbaník,
- novým predsedom FK Slovan Trstená je primátor mesta Ing. Jozef Ďubjak.
K bodu 6.
Čerpanie finančných prostriedkov jednotlivými šp. klubmi. Členovia komisie sa dohodli, že  bude daná požiadavka  na OF MsÚ v Trstenej o zaslanie zvyšku fin. prostriedkov pre šp. kluby podľa ročného rozpočtu, aby bolo možné ich postupne zasielať jednotlivým šp. klubom a aby bol čas na ich použitie.
K bodu 7.
- Dr. Gočal – navrhol, aby komisia  vrátila na zasadnutie MsR, ktoré bude 4.10.2007 na opätovné prerokovanie  problém ŠKK Trstená s tým, že bude k prejednaniu pozvaný aj Ing. Anton Koleják, ako štatutárny zástupca klubu a Ing. Jozef Fábry ako sťažovateľ.
- P. Kániková Lucia – predsedníčka Slovenského skautingu informovala, že od 1.10.2007 končí vo  funkcii a na jej miesto nastupuje p.  Marek Šubjak. Ďalej bola prejednaná  žiadosť  klubu  o finančný príspevok na  rok 2007.  Členovia klubu žiadosť o fin. prostriedky doporučujú na prejednanie na MsZ, nakoľko všetky fin. prostriedky  na šport pre rok 2007 už boli prerozdelené a komisia nemá voľné fin. prostriedky, ktoré by bolo možné poukázať klubu slovenských skautov.
- P. Gajniak a p. Štefanides  sa z ústneho dopočutia dozvedeli, že mesto plánuje nákup mikrobusu na zabezpečenie dopravy, okrem iného aj pre športovcov. Tento návrh nepodporujú a navrhujú, aby sa fin. prostriedky použili na vypracovanie plánov na výstavbu novej športovej haly na sídlisku Západ a taktiež žiadajú, aby  športová hala bola zakomponovaná do  ÚP sídliska Západ  Trstená. Členovia komisie  návrh jednomyseľne podporili.
- Ing. A. Koleják – navrhol, aby sa v stredu 3.10.2007 stretli  riaditelia škôl a CVČ s členmi komisie na spoločnom zasadnutí a prejednali  problematiku krúžkov na školách v šk. roku 2007/2008.
- Dr. Gočal navrhol, aby mesto vypracovalo smernicu v ktorej  bude upravené nakladanie so športovými poukazmi na školách, aby bolo hospodárnejšie a prehľadnejšie. Podľa informácie  Mgr. Kristofčákovej sa  využíva približne ¾ poukazov.
ZŠ Západ v Trstenej vydala 95 poukazov – vrátilo sa jej 93 poukazov, cirkevná ZŠ v Trstenej dostala 393 poukazov – vrátilo sa jej 363 poukazov, ZŠ pri Oravici v Trstenej dostala 530 poukazov – vrátilo sa jej  432 poukazov. Z toho vidíme, že použitie  poukazov deťmi je málo demokratické  a deti sú  smerované k tomu, aby poukazy použili len vo svojej škole.  
- Členovia komisie jednomyseľne doporučili predsedovi komisie, na zasadnutiach MsZ pri prejednávaní rozpočtu na rok 2008 presadzoval navýšenie rozpočtu  v položke 0810 Rekreačné a športové služby, podpoložka 642002 na sumu 2 mil. Sk. Odôvodňovali to porovnaním s príspevkom na kultúru v meste, ktorý je neporovnateľne vyšší ako  príspevok na šport.


Na záver zasadnutia komisie   predsedajúci poďakoval za účasť.

 

Zapísala: A. Letašiová

Uznesenie č. 4/2007
Komisie telesnej výchovy, športu a mládeže pri mestskom zastupiteľstve v Trstenej, prijaté na zasadnutí komisie dňa 26.9.2007.

A. Berie na vedomie:

1. že novým členom KTVŠaM pri MsZ v Trstenej  je p. Rastislav Krasuľa,
2. že MsZ zrušilo členstvo p. Petra Urbaníka v komisii TVŠaM pri MsZ v Trstenej,
3. Správu o krúžkovej činnosti na ZŠ a v CVČ v meste s tým, že sa k jej prejednaniu vráti na budúcom zasadnutí.

B. Súhlasí:

1. s vyplatením transferov pre športové kluby v mesiaci október 2007:
- FK Slovan Trstená   30 000,- Sk
- STaV klub Trstená   20 000,- Sk
- ŠKK Trstená    20 365,- Sk
- Karate klub Trstená   40 000,- Sk.
      
C. Doporučuje:

1. aby MsZ schválilo finančný transfer  pre 10. zbor skautov v Trstenej na základe ich žiadosti.
2. MsZ, aby  do ÚP mesta Trstená, na sídlisko Západ bola zapracovaná    športová  hala.
3. MsZ,   objednať  spracovanie  projektovej dokumentácie na výstavbu športovej haly v Trstenej na sídlisku Západ . 
4. MsZ určiť vo výdavkovej časti rozpočtu na rok 2008  v položke 0810 Rekreačné a športové služby v podpoložke 642002 sumu  2 mil. Sk. 
5. Opätovné prerokovanie sťažnosti na ŠKK Trstená, ktorú riešil hlavný kontrolór mesta, s tým, že bude k prerokovaniu pozvaný Ing. Anton Koleják a Ing. Jozef Fábry. 

 

za správnosť: A. Letašiová

       Ing. Eduard Lepáček
       predseda komisie