Zápisnica z rokovania komisie konaného dňa  25.5.2007 v zasadačke MsÚ Trstená. 

Program:   
1.  Otvorenie
2.  Príprava „Vyzývacieho dňa“ a „Jesenského memorialu“
3.  Vyhodnotenie činnosti „Centra talentovanej mládeže“ a športu na školách
4. Stav športovísk v meste pred prázdninami a ich využitie
5. Čerpanie rozpočtu jednotlivých šp. klubmi
6. Rôzne
7. Záver

 K bodu 1. 
      Prítomných privítal predseda komisie  Ing. Eduard Lepáček a oboznámil s programom zasadnutia.

 K bodu 2. 
      O príprave „Športového dňa Challege day 2007 informovala Ing. M. Slovíková. Priblížila v akej fáze sú organizačné prípravy akcie. Požiadala prítomných predstaviteľov športových klubov o podporu, ktorú prisľúbili a podporili organizovanie takejto akcie v meste, ktorá už má svoju tradíciu.

-         ŠKK Trstená, Ing. Koleják-kolkáreň bude počas celého dňa prístupná verejnosti, súhlasil s rozvrhom  účastníkov v kolkárni, koordinátor bude p. František Frelich.

-         FK Slovan,  zapojí svojich členov do aktivít na ihrisku Pod Kľozovom, v rámci tréningov. Na  sídlisku Západ sa budú hrať individuálne  loptové hry. Koordinátor na ihrisku Pod Kľozovom je p. Vittek.

-         Volejbalový klub, p. Gajniak,  jednal o podrobnostiach s Ing. Slovíkovou individuálne. 

-         Karate klub, Trstená- J. Štefanides, členovia klubu sa zapoja do cvičenia, cvičiť budú na ihrisku Západ v poobedňajších hodinách.

-         Ing. Slovíková informovala o koordinátoroch registrácie na jednotlivých športoviskách v meste.

-         Propagácia akcie je  zabezpečená prostredníctvom informovania žiakov na školách, vyvesenia plagátov a prostredníctvom informovania občanov mestským rozhlasom.

-         Sponzori Vyzývacieho dňa prispeli darčekmi pre účastníkov. Vyhodnotenie sa bude konať  o 18,00 hod. na námestí, bude spojené s kultúrnym programom.

K bodu 3, 4. 
            Ing. Anton Koleják informoval o činnosti v Centre talentovanej mládeže pri ŠKK Trstená. Pri zriaďovaní centra bola potrebná podpora  Kolkárskeho zväzu SR, nemohli byť zriaďovateľmi ako klub. MŠ SR každoročne prispieva na chod centra, čo je pre klub výhodné, lebo môžu mať  pracovníka, ktorý zabezpečuje starostlivosť a chod celej kolkárne. Z dotácie ho môžu zaplatiť i keď je s tým množstvo papierovania a starosti.

            Priblížil akcie, ktoré sa budú počas prázdnin  organizovať v kolkárni.

            K využitiu ihrísk  a k športu na školách sa mala vyjadriť Mgr. E. Kristofčáková, ktorá sa ospravedlnila, tak tento bod jednania bol presunutý na budúce zasadnutie komisie.

 K bodu 5.               
Stav čerpania fin. transferov je plynulý, zástupcovia šp. klubov požiadali o finančný transfer v mesiaci 6/2007:  - FK Slovan Trstená                         100 000,- Sk                                            - ŠKK Trstená                              80 000,- Sk 
                                           - Karate klub Trstená                    40 000,- Sk.

Mestský športový klub ešte stále nie je funkčný, preto nie je možné presunúť pre potreby menších klubov zatiaľ žiadne fin. prostriedky. K bodu 6

-         p. Lepáčková sa informovala o financovaní nájomného za telocvične školám. Či športové kluby majú platiť školám nájom za používanie telocviční v ZŠ štátnej, keď táto je majetkom mesta. Predseda komisie informoval, že túto otázku prejedná na pléne MsZ. 

-         Dr. Gočal informoval, že sa má v budúcnosti zvýšiť počet hodín TV na školách.

-         Ing. Slovíková informovala o podaných projektoch na športoviská.    

           

Na záver zasadnutia  predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie komisie.