Zápisnica z rokovania komisie konaného dňa  24.4.2007 v zasadačke MsÚ Trstená.

Prítomní:  (podľa prezenčnej listiny)

Program:
1.Otvorenie
2.Príprava vyhodnotenia „Športovec roka 2006“
3.Rôzne
4.Záver

K bodu 1.
Prítomných privítal predseda komisie  Ing. Eduard Lepáček a oboznámil s programom zasadnutia.

K bodu 2.
Ing. Eduard Lepáček informoval, že slávnostné vyhodnotenie „Športovec roka 2006“ sa uskutoční  v pondelok 30.4.2007 o 17, 00 hod. vo veľkej sále MsKS v Trstenej.
Členovia komisie sa dohodli na nasledovných úlohách:
-do štvrtka 26.4.2007 dodať mailovou poštou na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., charakteristiky športovcov a funkcionárov šp. klubov, navrhnutých na ocenenie.   Zabezpečiť bezpodmienečnú účasť ocenených na podujatí „Športovec roka 2006“ v pondelok o 17,00 hod..  Pozvať  aj ostatných členov klubu.
Z: predsedovia šp. kubov
T: v texte
-Zabezpečiť kultúrny program, skupina Mixer, speváci, prostredníctvom Mgr. Kristofčákovej. Zabezpečiť konferovanie slávnosti. Pripraviť recepciu. Zabezpečiť pozvánky, propagáciu v mestskom rozhlase.
Z: Letašiová
T:
-Zabezpečiť diplomy, poháre pre ocenených, pozvať  a skoordinovať program s primátorom mesta.
Z: Ing. E. Lepáček
T:
-Zabezpečiť videoprojekciu na podujatí.
Z: Peter Urbaník
T: v texte
-Zabezpečiť  prezentáciu  Karate klubu formou predvedenia cvičení v rámci kultúrneho programu.
Z: Jozef Štefanides
T:
-Zabezpečiť propagáciu, prostredníctvom tlače a TV.
Z: A. Letašiová, P. Urbaník
T:

K bodu 3.
Peter Urbaník informoval prítomných o podaných a pripravovaných projektoch mesta, ktoré sa týkajú rozvoja športu v meste.

Na záver zasadnutia  predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie komisie.

Zapísala: A. Letašiová
Overil:  Ing. Eduard Lepáček, predseda komisie