Volejbal patrí k najrozšírenejším športovým hrám vo svete. Moderný volejbal sa zrodil v r. 1885 v USA. Pred prvou svetovou vojnou sa rozšíril na Ďaleký východ a po vojne aj do Európy. V r. 1919 začína volejbal aj u nás a to v Žiline.

V Trstenej sa volejbalové začiatky spájajú s r. 1951. Bola to TJ Lokomotíva a v nej prof. Jesenský Jozef, ktorý viedol ženy v okresnej súťaži. Časté stretnutia boli s Podbieľom. V rokoch 1954/55 sa začala v Trstenej hrať krajská súťaž. Zahájenie bolo v Žiline na Bôriku. Zúčastnili sa tam družstvá napr.: Liptovský Hrádok, Trenčín, Žilina, Liptovský Ján atď. Toto hrávalo so striedavými úspechmi do r.1964. V r.1962 (po návrate K.Sahuľa zo ZUS) vytvorili mladí nadšenci nové TJ-Slávia, kde sa mohli rozvíjať okrem futbalu a hokeja ďalšie športy a to v prvom rade volejbal, basketbal a stolný tenis. Pri zrode TJ-Slávia stáli p. Sahuľ K., p.Beňová, p.Giglerová ().

Vo volejbale vzniklo družstvo dorasteniek a žien. V 60. rokoch hlavne družstvo dorasteniek zaznamenalo výraznu vzostupnú tendenciu, keď postupne z okresnej súťaže sa prebojovalo v r.1966/67 a 1967/68 do Slovenskej ligy. Družstva ako Slovan Bratislava, Modrá, Lúčenec, Žilina vždy s obavami pred nevídanou diváckou kulisou (200-30 divákov) nastupovali na zápasy v Trstenej. Rozhodcom I. triedy sa v r.1971 stáva K. Sahuľ, ktorý sa v r. 1983 stáva trenérom II. Triedy. V týchto rokoch družstvo hralo krajskú súťaž a družstvo mužov okresnú súťaž. Potom družstvo dorasteniek malo pevné miesto v krajskej súťaži.

Okolo volejbalu sa v tých časoch "krútili" prof. Jesenský, prof. Paliderová, Sahuľ K.. V rokoch sedemdesiatich okrem pravidelných súťaži v okrese a kraji nastáva doba rôznych turnajových súťazi. Od r. 1971 je to memorial J. Jesenského(5 ročníkov), ktorý postupne prerástlo do celoslovenských finále ŠŠH dievčat. Bolo to preto, že funkcionári v Trstenej sa ukázali ako dobrí organizátori a tiež preto,že tu bola dobra práca s mládežou. Na gamnáziu sa v tom čase pravidelne poriadali krajské športové hry vo volejbale dievčat. Odmenou organizátorom bolo pridelenie organizovania celoštátneho finále vo volejbale v r.1976. Potom nastal mierny útlm v súťažnom volejbale, pretože začala výstavba športovej haly a panely boli rozložené po celom školskom dvore na gymnáziu.

Nový rozmach a oživenie nastáva v 80 rokoch, keď sa popri družstvu dorasteniek aktivuje družstvo žien. Obe družstvá hrajú krajské súťaže. Kým v rokoch 60-tich a ďalej to boli hráčky Grúňová D., Šusteková M., Šnemková Šť. Neskôr v r. 80-tich prichádzajú ďalšie hráčky Ľ. Nabočiková, A. Schifferdeckerová, V. Beňušová, E. Mokrá, M. Melicherčiková, sestry Pallové a iné hráčky, neskôr V. Šnemková . V r.1982 vzniká dlhodobý plán rozvoja volejbalu v Trstenej - žiačiek, dorasteniek a žien. Zámerom plánu bolo vybudovať v trstenej volejbalové centrum - ženskú vetvu. Tým nastalo skutočné nové obdobie pre rozvoj volejbalu. Rozšírilo sa trénerské zázemie (prof.Golboň, M. Schifferdeckerová, Mayerová O. , Mokrá E., Lepišová Z., Gembalová J. ) .

Kedže výchova špičkovho volejbalistu trvá min. 8 rokov hneď v r. 1982 bol zahájený dlhodobý tréningový proces žiačiek. Príprava prebiehala najprv v dvoch potom štyroch kolektívoch žiačiek. Talenty sa vyberaliuž zo štvrtého ročníka (10 ročné) ZŠ. Touto prípravou pršlo postupne ca 90 hráčiek. V týchto rokoch hrajú v krajskom majstrovstve ml. dorastenky, potom straršie dorastenky. Žiačky rajú v okresnej súťaži. Rupeľová Jana evidovala výsledky vyhodnocovala poradie. Bola to veľmi zodpovedná funkcia. Hlavný cieľ bol v tom, aby sa vybudovalo silné družstvo žien, schopné konkurovať špičkovým družstvam v kraji. Tento cieľ bol naplnený čiastočne (2 až 3 roky). Príčin bolo viac. Základná zostava nemala rovnocenné náhradníčky. Dôvody boli hlavne v tom, talenty z dorastu odchádzali na vysokú školu, hráčky o vysokej škole sa nevratili do kolektívu späť (ing. Brudovská), J. Gembalová a iné.. Nové talenty, ktoré sa začali vychovávať v krúžkoch na ZŠ trénovali len 1x týždenne (okres nepridelil školské športové stredisko vo volejbale do Trstenej, ale do D.Kubína). Tu sa len veľmi pomaly vychovávali lepšie hráčky.

V r.1990 došlo k rozpadu telovýchovnej jednoty, k zrušeniu toku financií, a tak sa družstvá v r. 1990 odhlásili zo súťaže. V rokoch 1995-1997 fungovali družstvá žiačiek resp.dorasteniek pod názvom Chemikond a EVA pod vedením Miku M. Jošťáka K. Boli to veľmi silné a kvalitné družstva, ktoré dobre reprezentovali Trstenú, avšak obe pre nedostatok financií zanikli. Okrem majstrovských súťaží sa Trstená vyznačovala usporiadavaním mnohých turnajov, ktoré sa vyznačovali veľmi dobrou organizáciou. S najvýznamnejšími turnajmi (memorial J.J, Slovenské a celoštátne, ŠŠH) žilo celé mesto (príhovory, dychovka, občerstvenie, ubytovanie, zdravotná služba, atď.). V r. 1976 mesto Trstená usporiadalo celoštátne finále stredoškolských hier vo volejbale dievčat. Zúčastnilo sa ho 13 družstiev a to víťazi 10 krajov, hl. mesto Praha, hl. mesto Bratislava a domáce družstvo Trstenej. Boli to družstvá: SEŠ Žilina, Gymnázium Plzeň, G. České Budejovice, G. Náchod,G. Biliková Bratislava, G. Přerov, G. Kolín, G. Kežmarok, G. Praha 7, G.Ústi nad Labem, G. Senica nad Myjavou. Víťazom sa stalo družstvo Bratislavy pred Plzňou a Kežmarkom.

Významnou akciou usporiadanou v Trstenej bola "Volejbal hrá celá rodina". Myšlienka sa rodila už v r. 1981 na volejbalovom zväze pri riešení volejbalovej problematiky medzi dobrovoľnými pracovníkmi vo volejbale a pracovníčkou zväzu Prochádzkovou M.. Prvý ročník sa uskutočnil 20.2.1982 za asistencie ČS televízie - p. Niňaj. Zúčastnilo sa ho 12 družstiev ! V r. 1984 tento krásny turnaj prerástol hranice Oravy a stal sa celoslovenským. Zúčastňovali sa ho družstváz Bratislavy, Žiliny, Tr. Teplíc, Ružomberka, B. Bystrice, Prešova, Nitry, Dubnice. Dňa 27.6.1992 sa uskutočnil11.ročník. Potom nastalo prerušenie. Obnovenie podujatia nastalo v r. 1998 kedy zásluhou mesta (ing. Fabry, šp. Zväzu p. Rúžičková D. a OÚ Tvrdošín p. Teťaková, p.Sahuľ K.) sa 28.3.1998 uskutočnil 12. ročník "Volejbal hrá celá rodina". Treba veriť, že noví predstavitelia mesta zabezpečia pokračovanie tohto podujatia. Memoriál J. J. , ktorý minulý režim pokračoval v r. 1995 6. ročníkom , keď v roku 1998 sa konal 9. ročník. Je žiadúce, aby aj tento turnaj pokračoval. V r. 1996 mesto rozbehlo dlhodobú súťaž zmiešaných družstiev vo volejbale ako MVL. Na jar r. 1996 sa konal nultý ročník a po jeho skúsenostiach už na jeseň 1996 začal I. ročník.

2.5.1999

13. ročník "Volejbal hrá celá rodina" 5 družstiev (1,Jančo - Or.Polhora2, Vrabček- Liesek 3,Šurina - Trstená 4,Letaši - Trstená 5,Valachy - Liesek )

28.6.1999

10 ročník - memoriál J. Jesenského (1, G. Trstená 2,G. Martin 3,G. Tvrdošín)

29.4.2000

14 ročník - "Volejbal hrá celá rodina" 7družstiev (1, rod. Jančová 2, Vrabčeková 3, Šurinová 4,Beňušová 5, Pallová 6, Letašiové 7, Valachyová - 70 účastníkov)

27.6.2000

11. ročník Memoriál J. Jesenského 1,G. Martin 2, OA: Kubín 3, SPŠ Tvrdosšín 4, G. Tvrdošín 5, G. Trstená 6, Or. Podzámok

24.3.2001

15. ročník "Volejbal hrá celá rodina" vklad 400sk za družstvo z mesta 1000,-.M.Prochádzkovej, Sahuľovi K. Fabrymu J. Beňušovej a Mažarimu J. k 15. vyročiu - jubileum k 50. roku volejbalu v Trstenej. Prihlásilo sa 10 družstiev. Každé družstvo dostalo prehľad jednotlivých ročníkov. Zúčastnilo sa 6. družstiev. Rodina Pallová a Letašiová nenastúpili (bez ospravedlnenia) 1, Jančo - Or. Podzámok 2, Vrabček - Liesek 3,Veselovský - Novoť 4, Šurina - Trtená 5, Valachy - Liesek 6, Beňuš - Trstená Cena odovzdal primátor J. Mažari

27.6.2001

12. ročník - Memoriál J.Jesenského účasť 6 družstiev 1, G. D.Kubín 2, G. Martin 3, G. Trstená 4, OA D. Kubín 5, G. Tvrdošín 6, Yadviga Krakov Podporaz MsU 4000,- Putovný pohár primátora má G. D. Kubín

23-24.3.2002

16. ročník - Volejbal hrá celá rodina 10 družstiev 1, Vilčinský - Nižná 2, Chmelík - B. Bystrica 3, Mydla Tr. Teplá 4, Veselovský - Novoť 5-6, Jančo - Or. Podzámok, Šurina - Trstená 7-8, Vinke - Žilina, Lajmon - Tvrdoín 9-10, Beňuš - Trstená, Oleg Kawiorsky - Krakow Vklad 50sk na osobu - mesto prispelo - putovný pohár - 1800 sk so všetkými účaqstníkmi + malý pohár odovzdaný rodine Jančovej a Mydlovej za 3x víťaztvo v predch. Ročníkoch + z mesta 4000,-

26.6.2002

13. ročník - MJJ - účasť 6 družstiev 1, G. Martin 2, G. D. Kubín 3, G. Trstená 4, G. Námestovo 5-6, G. Tvrdošín 7, Or. Podzámok

24.-25.5.2003

17. ročník "Volejbal hrá celá rodina" príspevok 5000,- 8 družstiev 1, Ciba 2, Jančo 3, Vilčinský 4, Veselský 5, Kawiorski 6, Beňuš 7, Šurina 8, Pučik Vklad 120 sk na člena.

25.6.2003

14. ročník MJJ zučastnili sa 4 družstvá 1, G. Martin 2, G. Námestovo 3, G. Tvrdošín 4, G. Trstená

Od roku 2003 začal aktívne pôsobiť v oblasti volejbalu na Orave volejbalový klub SVK Trstená.