Pre záujemcov :
Zápisnica z rokovania komisie konaného dňa  4.4.2007 v zasadačke MsÚ Trstená.