Zápisnica z rokovania komisie konaného dňa  4.4.2007 v zasadačke MsÚ Trstená.

Prítomní:  (podľa prezenčnej listiny

Program:

1.   Otvorenie
2.      I. ročníka futbalového turnaja mladších žiakov o pohár primátora mesta
3.      Medzinárodné športové hry „Hrá celá rodina“ – zhodnotenie priebehu
4.      Návrh rozpočtu na rok 2007.
5.      Príprava slávnostného vyhodnotenia športovec roka 2006.
6.      Rôzne
7.      Záver

K bodu 1.

      Prítomných privítal predseda komisie  Ing. Eduard Lepáček a oboznámil s programom zasadnutia.
      Ďalej informoval, že z funkcie predsedu FK Slovan Trstená  odstúpil Ing. Ján Bukai a novým predsedom FK Slovan Trstená je MUDr. Jozef Gočal. Navrhol teda aj zmenu v zložení komisie, namiesto Ing. Jána Bukaia navrhol za člena komisie Ing. Vojtecha Fukasa.

Členovia komisie s návrhom súhlasili.

      Následne člen komisie Ing. Anton Koleják navrhol zmenu programu v bode 4. Návrh rozpočtu na rok 2007,  na  „Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2007“.
    Predseda komisie so zmenou súhlasil.

 K bodu 2.

      Ing. Eduard Lepáček informoval o priebehu I. ročníka  futbalového turnaja mladších žiakov o pohár primátora mesta.
      Turnaj bol  na veľmi dobrej úrovni po organizačnej stránke aj športovej. Víťazom turnaja bolo družstvo Dolného Kubína, druhé miesto, družstvo Námestova a tretie družstvo Tvrdošína.
      Predseda komisie uviedol, že aj iné šp. kluby by mali organizovať podobné turnaje v meste. ef Štefanides, Karate klub, Trstená má záujem  organizovať podobné turnaje, prípadne aj turnaje na vyššej úrovni, ale nemajú vhodné priestory. 

 K bodu 3.

            Zhodnotenie priebehu turnaja „Hrá celá rodina“, zhodnotil p. Richard Gajniak, predseda STaV klubu, Trstená. Turnaj mal dobrú úroveň po organizačnej stránke, zúčastnilo sa osem družstiev. Po športovej stránke boli v minulosti tieto turnaje hodnotnejšie.
            Turnaj svoj účel splnil, v telocvični GMH v Trstenej bolo prítomných  viac ako 100 ľudí, ktorí sa na dobre zabávali a hráčov povzbudzovali. 
            Na organizácii podujatia sa  podieľalo 11 organizátorov.

K bodu 4.

            Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2007, k tomuto bodu programu sa postupne vyjadrili všetci prítomní. Skonštatovali, že finančných prostriedkov na  chod všetkých športových klubov v meste je málo. Nájsť vhodný kľúč,  na prerozdelenie  transferov pre jednotlivé šp. kluby, je veľmi ťažká úloha. Členovia komisie  hlasovaním odsúhlasili, že pre jednotlivé šp. kluby budú fin. prostriedky  na rok 2007 z rozpočtu mesta Trstená rozdelené nasledovne:

 

FK Slovan Trstená                                          500 000,- Sk
ŠKK Trstená                                                  260 000,- Sk
Karate klub Trstená                                        120 000,- Sk
ST-V   klub Trstená                                          70 000,- Sk
HK klub Trstená                                               20 000,- Sk s podmienkou, že budú mať družstvo žiakov.
MŠK Trstená                                                     40 000,- Sk
GMH Trstená + iné  športoviská                        20 000,- Sk
Komisia + rezerva                                              20 000,- Sk
Spolu:                                                           1 050 000,- Sk 

Členovia komisie poverili predsedu komisie, aby na najbližšom zasadnutí MsZ presadzoval úpravu rozpočtu, navýšenie fin. prostriedkov  na šport o 100 000,- Sk.

Následne členovia  hlasovaním odsúhlasili  variant B. návrhu rozpočtu na rok 2007 šp. klubom a organizáciam v Trstenej.

FK Slovan Trstená                                          500 000,- Sk
ŠKK Trstená                                                  260 000,- Sk
Karate klub Trstená                                        120 000,- Sk
ST-V   klub Trstená                                        100 000,- Sk
HK klub Trstená                                               30 000,- Sk s podmienkou, že budú mať družstvo   žiakov resp. dorastencov a použijú ich na prenájom ľad. plochy v Tvrdošíne.   
MŠK Trstená                                                     80 000,- Sk
GMH Trstená + iné  športoviská                        20 000,- Sk
Komisia + rezerva                                              40 000,- Sk
Spolu:                                                           1 150 000,- Sk. 

Hlasovanie: variant A. rozpočet na sumu 1 050 000,- Sk.

Za  3 členovia (Ing.Eduard Lepáček, Alena Letašiová, Peter Urbaník), proti  2 členovia  (Richard Gajniak, Jozef Štefanides), zdržal sa hlasovania  1 člen komisie  (Ing.Anton Koleják).

Hlasovanie variant B. rozpočet na sumu 1 150 000,- Sk všetci členovia boli za návrh rozpočtu.          

K bodu 5.

            Príprava slávnostného vyhodnotenia Športovec roka 2006 sa uskutoční v termíne 30.4.2007 vo veľkej sále MsKS Trstená.
            Predseda komisie má od zástupcov šp. klubov návrhy na  ocenenia športovcov.

K bodu 6.

-         primátor informoval o otvorení viacúčelového ihriska Pod Kľozovom,
-         primátor zhodnotil v krátkosti činnosť športových klubov v meste, trval na dôslednej registrácií členov šp. klubov, uviedol, že od kompletnosti registrácie sa bude  odvíjať aj podpora klubu zo strany mesta,
-         Jozef Štefanides informoval o nadmernom využití telocvične pri Oravici, niekedy je problém dostať sa na tréning. Karate klub nutne potrebuje priestory, ktoré by mohli využívať aj na organizovanie súťaží, preto žiada učiniť kroky  na výstavbu športovej haly v meste.
-         Primátor mesta informoval, že pri hoteli Alton na Oravskej Priehrade má byť vybudovaná ľadová plocha s celoročnou prevádzkou.
-         Peter Urbaník informoval o stavebných  prácach na tribúne Pod Kľozovom.
-         Ing. A. Koleják doporučil členom komisie zriaďovať  pri šp. kluboch Centrá talentovanej mládeže, ktoré sú finančne podporované zo strany štátu cez MŠ SR.
-         Primátor uviedol, že zistil, že vysoké náklady šp. klubov sú na dopravu, navrhol, že mesto kúpi malý autobus pre  16 cestujúcich. Členovia súhlasili, i keď  uviedli, že vždy ho nebudú môcť využívať, lebo sa im termíny súťaží prekrývajú.
-         Jozef Štefanides  navrhol, aby sa členovia komisie  dohodli a navrhli MsZ, aby  sa v ˇUP mesta Trstená  vybrala lokalita na Západe kde sa v budúcnosti vybuduje športová hala.

Členovia komisie hlasovali, za  hlasovali 5 členovia ( Ing. A. Koleják, Richard Gajniak, Alena Letašiová, Peter Urbaník, Jozef Štefanides) proti nehlasoval nikto, hlasovania sa zdržal 1 člen ( Ing. E. Lepáček).
Na záver zasadnutia  predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie komisie.

Zapísala: A. Letašiová

 Návrh na uznesenie

 

Komisia telesnej výchovy, športu a mládeže  pri Mestskom zastupiteľstve v Trstenej  odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Trstenej prijať uznesenie:

 

Mestské zastupiteľstvo v Trstenej :

 

  1. Súhlasí:

s návrhom rozpočtu variant A. s pripomienkami, po úprave rozpočtu  mesta Trstená v bode transfery na rozdelenie spolu pre ŠK a iné FO a PO podľa návrhu komisie TVŠM o 100 000,- Sk s variantom B.  s pripomienkami.  

 

Návrh rozpočtu na rok 2007 športovým klubom a organizáciam v Trstenej

 

Názov športového klubu a organizácie

Návrh na rok 2007, variant A.

Návrh na rok 2007, variant B.

FK Slovan Trstená

500 000,-

500 000,-

ŠKK Trstená

260 000,-

260 000,-

Karate klub Trstená

120 000,-

120 000,-

ST-V klub Trstená

70 000,-

100 000,-

HK Trstená

20 000,-  (podmienka)

30 000,- (podmienka)

MŠK Trstená

40 000,-

80 000,-

GMH Trstená + iné športovis.

20 000,-

20 000,-

Komisia + rezerva

20 000,-

40 000,-

 

 

 

Spolu:

1 050 000,-

1 150 000,-

 

  1. Navrhuje:

-         aby  v ÚP mesta Trstená bola  zakomponovaná výstavba mestskej športovej haly na sídlisku Západ v areáli terajšieho futbalového ihriska,
-         zrušiť členstvo v komisii TVŚaM pri MsZ v Trstenej Ing. Jánovi Bukaiovi,
-         menovať za člena komisie TVŠaM pri MsZ v Trstenej Ing. Vojtecha Fukasa.

V Trstenej dňa  10.04.2007

Zapísal:  Alena Letašiová

Overil:  Ing. Eduard Lepáček, predseda komisie