Koncepcia rozvoja športu v meste Trstená pre rok 2007
 • Športová hala 
 • S nastupujúcou popularitou nových športov (napr. floorball, badminton, aerobik, squash,...), oživením ostatných halových športov, vznikla potreba novej športovej haly, nakoľko terajšie kapacity sú nedostatočné a čoraz menej vyhovujúce. Tieto priestory by mohli využiť aj vonkajšie športy, ktoré potrebujú zimnú prípravu v hale. Navrhujeme zahrnúť do územného plánu mesta lokalitu pre stavbu novej športovej haly. Navrhujeme  sídlisko Západ z viacerých dôvodov. Je tam koncentrovaná značná časť obyvateľov mesta, z centra mesta to taktiež nie je ďaleko a možnosti na športové vyžitie sú tu nedostatočné.
 • Projekt ŠH navrhujeme doplniť o priestory pre služby obyvateľom sídliska.
    • Zabezpečiť užšiu spoluprácu s mestským športovým koordinátorom

 

 • ktorý by mal koordinovať  športovú aktivitu všetkých klubov mesta, škôl, CVČ, susedných regionov a trvale bude pracovať na projektoch
 • ktorý koordinovaním väčšieho množstva „športu“ zamedzí rozširovaniu drog a iným negatívnych javov vplývajúcich na dnešnú mládež
 • ktorý bude mať na starosti aktívnu osvetu športu, bude informovať všetkých občanov mesta o všetkých športových podujatiach v meste a to formou plagátov, rozhlasu, Trstenského hlasu, atď)

 

 • Tradícia spoločného športového plesu v meste s vyhodnotením najlepších športovcov
   
 • zabezpečí väčšiu previazanosť športových činnosti rôznych klubov a vzájomne spoznávanie práce týchto klubov

 • Vytvoriť športové podujatie (tradíciu) väčšieho regionálneho charakteru

 • na zviditeľnenie mesta Trstená
 • rozšírenie spolupráce s družobnými mestami
 • charakter a obsah v kompetencii ŠK a šport. koordinátora
 • Angažovať poslancov do športu

 • a do kontaktu s aktívnymi športovcami v svojom obvode
 • spoluprácou so športovým koordinátorom

 Vypracoval : Mičkalík Ján