Plány aktivít
1.Koncepcia mládežníckych súťaží
2.Koncepcia prezentácie klubu verejnosti (workshop)

 ...::: DISKUSIA k článku :::...

Koncepcia mládežníckych súťaží

V súčasnosti neexistuje žiadna pravidelná volejbalová súťaž (alebo aj stolnotenisová) pre mládež na okresnej úrovni ale aj v celej oblasti (Orava). Viem si nejakú takúto ligu predstaviť na turnajovej báze. To znamená že by sa družstvá stretli na turnajoch konajúcich sa v určitých pravidelných intervaloch (napr. raz za mesiac). Tak ako to funguje pri mužských a ženských ligách, každý víkend, to je príliš veľká záťaž na organizáciu a takýmto spôsobom by to bolo menej vhodné. Zatiaľ čo hlavná výhoda turnajov je že to je koncentrované do jedného hracieho dňa, a pre mládež to je určitým spôsobom spoločenská udalosť, že sa môžu stretnúť a zabávať spoločne. Hlavnú výhodu vidím v jednoduchšom usporiadaní týchto turnajov, menej cestovania, menšie nároky na čas a podobne.

Prvým krokom nevyhnutným na realizáciu niečoho takéhoto je prieskum na školách, či vôbec sú žiaci ochotní hrávať, a či ich má kto viesť. Tak napríklad v žiackej súťaži môžu byť oslovené základné školy v okrese a komunikovať by sa to malo zrejme s vyučujúcimi telesnej výchovy. Poprípade môžu byť aj viaceré školy spojené ak by nemali dostatok hráčov alebo vedúcich. Ponúkneme im túto súťaž, zorganizujeme, a školy poskytnú tímy. (Flexibilita je možná a mala by sa nájsť najvyhovujúcejšia alternatíva pre všetkých zúčastnených.)

Z tohto vznikne niekoľko x družstiev na základe čoho je  potrebný herný plán, čo je samostatná kapitola a nerozoberám ju teraz.

Je potrebné zabezpečiť miesto konania turnaja, tj. telocvičňu. Môže vzniknúť dohoda, a miesto bude fixné(napr. Trstená), alebo sa bude migrovať po viacerých telocvičniach, na základe ich dostupnosti alebo podľa iného kľúča.

Personálne nároky sú na vedúcich družstiev – minimálne 1 na 1 družstvo, rozhodcov + iní (ihriská postaviť, zapisovanie, ozvučenie – hudba, poprípade občerstvenie, ceny, čokoľvek iné....). Ľudí na organizovanie by sme využili z vlastných radov členov klubu. V závislosti od rozhodnutia výboru klubu a možností rozpočtu sa klub môže podieľať na výdavkoch spojených s týmto projektom.

Príklad 
Do súťaže sa prihlási 6 družstiev (napr. Trstená, Liesek, Brezovica, Tvrdošín, Novoť, Nižná) čo znamená 15 zápasov každý s každým. 30 s odvetami, 60 ak dva krát zopakované. Prvá sobota v mesiaci je hrací deň (myslím si že pravidelná periodicita je dôležitá – etablovanie stálej súťaže) a miestom konania je telocvičňa GMH v Trstenej. Ak sa hrá na dva víťazné sety do 25, tiebreak do 15, potom jeden zápas trvá v priemere približne 50-60 minút, čo znamená od 9tej do 15tej,16tej hodiny 6-8 odohraných zápasov, to znamená že počas dvoch turnajov je možné aby odohral každý s každým(2 ihriská znamená, že by to bolo možné aj počas jedného turnaja a tak sa znásobí rýchlosť priebehu súťaže). Tak tým pádom sa môžu uskutočniť odvety. To znamená že pri týchto podmienkach celá súťaž trvá 4 mesiace, pri mesačnej perióde. Poprípade môže byť vytvorená nejaká nadstavbová časť pre prvé tri celky a uskutoční sa ešte turnaj najlepších. Na turnajoch sú potrební rozhodcovia, vedúci družstiev, a niekoľko organizátorov, ktorí sa postarajú o ihriská, a iné potrebné záležitosti.

Súčasťou môže byť aj vzdelávanie resp. trénovanie mládeže. Myslím tým minimálne vysvetliť základné herné činnosti volejbalu, herný systém a základné pravidlá volejbalu, poprípade sa tomu viac venovať s momentálne nehrajúcimi jednotlivcami niekde na boku. Toto ovládajú všetci (minimálne hrajúci) členovia S-VK.

Takúto súťaž je možné usporiadať pre žiakov, žiačky (ZŠ), juniorov a juniorky (SŠ). Najpravdepodobnejšie to však je u žiačok. V súčasnosti sú volejbalovo dostatočne aktívne.

Prijímam konštruktívnu kritiku a zaujímavé nápady na vylepšenie tejto myšlienky.  

Workshop S-VK 

Hlavný cieľ je prezentácia klubu a jeho aktivít širokej verejnosti.

Forma: športový deň S-VK (napr. telocvičňa ZŠ Trstená), volejbalová 12hodinovka popri tom, nejaký guláš, niečo na prilákanie

Tematické okruhy:            

  •  história volejbalu, potom osobitne v Trstenej
  •  prezentácia volejbalu (herné činnosti, systém, pravidlá)
  •  prezentácia stolného tenisu detto
  •  história klubu (uskutočnené akcie, aktivity, vízie)

Každý okruh zabezpečia dohodnutí jednotlivci. Detailnému obsahu týchto tém sa nevenujem teraz.

Úspechom je prilákanie čo najviac ľudí. Treba uskutočniť rozsiahlu komunikáciu viacerými komunikačnými kanálmi (lokálne periodiká – Naša Orava, miestne rozhlasy, školy, plagáty, internet...). To je podľa mňa rozhodujúce. Možno bude treba ľudí na niečo prilákať, niečo im dať.

Alternatívne môžeme tento workshop uskutočniť len pre školskú mládež.

Otázka znie, akou formou by sa táto prezentácia mala uskutočniť? Napríklad športový deň, 12hodinovka alebo čo?

Na základe spresnenia formy o tomto upovedomiť širokú verejnosť – vypracovať komunikačný odkaz.

Ďalej je potrebné vypracovať obsah častí prezentácie – kompetentní ľudia (ja vrabec napr. volejbal, ferenc napr. stolný tenis, rišo s janom históriu klubu) ktorí to budú následne prezentovať.

Zabezpečiť miesto konania.

Toto je hlavná kostra, ktorú navrhujem. Je to len osnova!!! Preto nie sú jednotlivé súčasti detailne rozobrané.

Vyzývam členov klubu, ale aj ostatných na diskusiu, konštruktívne pripomienky a prispenie svojimi myšlienkami k finálnej forme workshopu.

(Vrabec)

 ...::: DISKUSIA k článku :::...