Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Zdieľaj aktuálnu stránku na Facebooku
Zápis zo zasadnutia Komisie TVŠaM 25.3.2009 PDF Tlačiť E-mail
Zápis zo  zasadnutia Komisie TVŠaM pri MsZ v Trstenej, ktoré sa konalo dňa  25.3.2009 v  Trstenej.

Prítomní:             podľa prezenčnej listiny

Program:

  1. Informácie predsedu komisie
  2. Rozpočet transferov pre ŠK na rok 2009
  3. Príprava slávnostného vyhodnotenia „Športovec roka 2008“
  4. Rôzne
  5. Záver

 

Zasadnutie otvoril predseda komisie Ing. Eduard Lepáček, oboznámil prítomných členov komisie s jeho programom.

K bodu 2.

Na zasadnutie komisie sa dostavila Ing. Abrahámová, riaditeľka CVČ Trstená, ktorá informovala zástupcov jednotlivých šp. klubov o čerpaní fin. prostriedkov jednotlivými krúžkami, ktoré pracujú v CVČ. Uviedla, že v doterajšom rozpočte bolo nutné vykovať zmeny a to z dôvodu, že pribudol jeden krúžok, ktorý bol doteraz financovaný cez cirkevnú ZŠ. Počet detí sa tak zvýšil o 20. Zmena nastala aj vo výške príspevku na 1 dieťa, čo bude mať dopad na výšku fin. prostriedkov pre jednotlivé krúžky.
R. Gajniak, v FK Slovan Trstená nemajú jasne zadefinované, kto je členom FK Slovan a kto nie, keďže neplatia členské, preto vznikajú takéto problémy.
Ing. A. Koleják, navrhuje, zvýšiť čiastku určenú pre šport v meste, keďže prostredníctvom podielových daní sa dostane viac fin. prostriedkov na šport do mesta, ako sa predpokladalo. Ďalej navrhuje k určitému dátumu vykonať inventarizáciu členskej základne v jednotlivých šp. krúžkoch.
MUDr. J. Gočál, môže byť jedna osoba členom viacerých šp. krúžkov? Odpovedal Ing. E. Lepáček, že áno, ale fin. prostriedky získa len jeden krúžok.
J. Štefanides, členovia komisie nevedia ako budú využité ostatné fin. prostriedky určené na šport okrem 1 mil. Sk. Navrhuje, aby komisia doporučila, že fin. prostriedky budú použité na výstavbu športovej haly.
Ing. Abrahámová, školy a škôlky dali svoje požiadavky a to, že podporujú výstavbu dopravného ihriska v meste. Predpokladajú náklady vo výške 2 mil. Sk. 
MUDr. J. Gočal, uviedol, že nemá nič proti výstavbe dopravného ihriska, ale predpokladá, že dopravná výchova detí nepatrí do kompetencie miest a obcí, ale do kompetencie štátu. Predpokladaná suma je podľa jeho názoru veľmi vysoká. Uviedol príklad, ako sú využívané dopravné ihriská na okolí. Dopravné ihrisko v Krásnej Hôrke je zarastené burinou. Dopravné ihrisko v Oravskej Jasenici je využívané minimálne a chátra. Nevidí dostatočné argumenty, ktoré by podporovali výstavbu dopravného ihriska v meste. Doporučuje investovať do športových objektov, v súčasnosti sú v dezolátnom stave.
Ing. E. Lepáček doporučuje postaviť dopravné ihrisko takým spôsobom, aby ho bolo možné využívať viacúčelovo napr. aj počas zimných mesiacov ako ľadovú plochu.
MUDr. J. Gočal, nedovoľujú to platné predpisy, lebo na dopravnom ihrisku budú nainštalované elektrorozvody, ktoré budú napájať semafory. 
Ing. A. Koleják, ak bude ihrisko na sídlisku Západ, tak doporučuje semafory na batérie, lebo rozvody by boli v krátkom čase zdemolované.
Ing. Z. Abrahámová, každoročne robí CVČ súťaž na dopravnom ihrisku, na tento účel využívajú plochu vedľa kina Mier, čo sa im v minulosti neosvedčilo. Vznikali konflikty s prevádzkovateľom susednej firmy. Ďalej  informovala, že najbližšie bude inventarizácia členov jednotlivých krúžkov pracujúcich pod CVČ Trstená začiatkom septembra 2009.
MUDr. J. Gočal, doporučuje vystaviť jednotné preukazy pre členov krúžkov, aby boli počty členov prehľadnejšie. 
Členovia komisie vzali na vedomie informácie Ing. Z. Abrahámovej o čerpaní fin. prostriedkov jednotlivými šp. klubmi prostredníctvom CVČ Trstená.
 Ing. A. Koleják, navrhol, aby komisia doporučila MsZ prijať uznesenie, že zvyšné fin. prostriedky určené na šport v meste budú využité účelne. Navrhuje vybudovať v meste primeraný objekt, ktorý bude možné v budúcnosti využívať dostatočne na športové vyžitie občanov.
Predseda komisie požiadal o hlasovanie: komisia doporučuje MsZ v Trstenej časť finančných
 prostriedkov z CVČ Trstená, určených pre šport, na investičné akcie v roku 2009, použiť na zahájenie výstavby športovej haly a nevyužívať ich na drobné športové stavby /napr. dopravné ihrisko a pod.).
Za hlasovali všetci členovia komisie, (Ing. E. Lepáček, Bc. A. Letašiová, Ing. V. Fukas, J. Štefanides, Ing. A. Koleják, R. Gajniak, R. Krasuľa, MUDr. J. Gočal, Ing. M. Pariža).
Predseda komisie požiadal o žiadosti na transfer fin. prostriedkov v najbližšom období. Zástupcovia šp. klubov nemali konkrétne požiadavky.
        
K bodu 3.
Rastislav Krasuľa uviedol, že je potrebné odsúhlasiť termín, kedy sa bude konať slávnostné vyhodnotenie „Športovec roka 2008“. Členovia súhlasili, aby sa akcia konala v nedeľu 24.5.2009 v kinosále kina Mier v Trstenej. Žiadal, aby mu zástupcovia jednotlivých klubov do dvoch týždňov doručili návrhy na ocenenie svojich členov a na najbližšom zasadnutí komisie tieto prehodnotíme.

K bodu 4. 
-R. Krasuľa informoval, že do platnosti vstúpil nový zákon č. 479/2008 o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Požiadal členov komisie, aby o ňom informovali vo svojich kluboch a v budúcnosti sa riadili jeho ustanoveniami.
- Ing. E. Lepáček informoval, že dostal návrh z MŠK Trstená, aby jeho zástupca bol novým členom komisie TVŠaM pri MsZ v Trstenej. Uviedol, že je v kompetencii predsedu komisie navrhovať členov komisie a MsZ ich schvaľuje. Jeho zásadou je, že každý šp. klub má zástupcu v komisii. Táto skutočnosť je v prípade MŠK Trstená splnená, preto nevidí dôvod, aby bol ďalším členom  komisie zástupca MŠK Trstená. Navyše v prípade, že bude komisia doplnená o ďalšieho  člena bude počet členov 10, čo môže robiť problém pri hlasovaní. Zasadnutia komisie sú verejné, teda aj zástupcovia MŚK sa ho môžu zúčastňovať.    
Požiadal členov komisie o hlasovanie, či súhlasia, aby bola komisia doplnená o ďalšieho člena, zástupcu MŚK Trstená. Z prítomných 7 členov komisie za hlasoval 1 člen (R. Krasuľa), proti 6 členov komisie ( Ing. E. Lepáček, Bc. A. Letašiová, Ing. V. Fukas, J. Štefanides, Ing. A. Koleják, Ing. M. Pariža). Návrh na rozšírenie komisie o ďalšieho člena bol zamietnutý.    
- R. Krasuľa informoval, že na MsÚ bola doručená ponuka na organizovanie šp. podujatia Chellenge day dňa 27.5.2009. Tento rok sú pozmenené pravidlá podujatia. Podujatie je poňaté ako propagačná akcia pre nábor nových členov do šp. klubov.
Členovia sa k akcii zatiaľ nevyjadrili. Odložili to na ďalšie zasadnutie komisie.
- J. Štefanides uviedol, že europoslanec Figeľ je zástupcom pri európskom parlamente pre šport, mládež a rodinu. Bolo by vhodné pokúsiť sa o podanie projektu na výstavbu športovej haly aj takýmto spôsobom.    

Návrh na uznesenie
Komisia telesnej výchovy, športu a mládeže pri mestskom zastupiteľstve v Trstenej, odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Trstenej prijať uznesenie:

 

Berie na vedomie:

-zápis Komisie telesnej výchovy športu a mládeže pri Mestskom zastupiteľstve v Trstenej zo dňa  25.3.2009.

Doporučuje:
- časť finančných prostriedkov z CVČ Trstená, určených pre šport, na investičné akcie v roku 2009, použiť na zahájenie výstavby športovej haly a nevyužívať ich na drobné športové stavby /napr. dopravné ihrisko a pod.).

 

Zapísala: Bc. A. Letašiová

Overil:     Ing. Eduard Lepáček
                predseda komisie

 

Chceš byť členom S-VK ?

Náhodná fotka z galérie

ANKETA

Ktorý šport sa ti páči najviac ?
 

Online :

Máme online 324 hostí 

Štatistiky:

Počet zobrazení obsahu : 1962203